خاک گرم

گفت خاک سرد است

همین که عزیزت را دفن کنی آ رامش می یابی

اما خاک سرد نبود

یک ماه گذشته است و من هنوز پر از بغضم

/ 0 نظر / 2 بازدید