معنی زندگی

زندگی به آن پیچیدگی ها که تو لحنش را به خود گرفته ای نیست

زندگی همانی است که ناگهان از دهانت پرید

شب خوابیدن

به ذوق نان بربری و چای شیرین

/ 1 نظر / 2 بازدید
آرامش

تعبير قشنگي بود لذت بردم