نجابت احمقانه

نقطه ..... سر خط

خوب می دانم که خوشحال نیستم

خوشحال بودم

اما نیستم

به خاطر غرور لگد شده ای که از میان یک حس تو خالی به اجبار عبور داده شده است.

به خاطر گدایی محبتی که زمانی با قیمت ترین سرمایه قلبم بوده است و می توانست گنجینه ای برایم باشد.

و به خاطر سوالی که 5 سال مادرم دیر پرسید.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید

چقدر فهمش سخته؟!!