مادرم ياد داده  دردهايم را فرياد نکنم اما نمی دانم چرا مدتی است فراموشش می کنم.