از مغرب گذشته بود ،جانمازم را باز کردم ، گزارشگر تلوزيون داشت يک حديث از امام علی می گفت : چهار جائی که از مکانهای بهشتی روی زمين است : مسجدالحرام ، مسجد النبی ، مسجد کوفه ، مسجدالاقصی

روی جانمازم تصوير قدس است ؛ قبله ۱۳ ساله پيامبر و قبله اول مسلمانان. شايد تا امروز نمی دانستم .به خودم پوزخندی زدم و پيش خودم گفتم باز هم صد رحمت به کسانی که امروز به راهپيمائی رفتند.....

ياد بچگی هايمان . چقدر حرص می خوردم ، وقتی به راهپيمائی می رفتيم ، آخه قدم کوتاه بود ، هيچ چيز جز يک سری  کمر بند نمی ديدم ، سفت چادر مامان را می چسبيدم که ميان انبوه مامان های چادری اين مرز و بوم گم نشوم .فرياد بود و عطش و  خستگی و پلاکارد ها ئی که بر زمين ريخته بود و نا خواسته زير پا له می شد ...

چی شد که ديگه نرفتم ؟ ..........تا حالا به کسی نگفته ام ؛ به سن بلوغ رسيده بودم اما مرد ها نمی دانستند و ملاحظه نمی کردند ، شايد هم می فهميدند و به روی خودشان نمی آوردند ، در هر حال به قصد بود يا از سر نا آگاهی ، يک نفر  هم به خاطرچنين دليلی از آن جمعيت کم شد......