تا چند ساعت ديگه يه هفته ميشه که با هم حرف نزديم...