به کسی رازتو بگو که راز کسيو ازش نشنيده باشی........

آقا جون اينقد  به معنيش فکر نکن ، رازتو به من نگو .......خلاص