تو هم مث من گاهی از اینکه دماغ یه پسرو بسوزنی با بی رحمی  دلت خنک میشه ، اما اگه بشنوی يه دختر اين کارو کرده ، بهش می گی : واقعا که؟؟!! حتی اگه حقش باشه...