ما با هم کنار میائم ، همدیگرو می فهمیم ، آخه من با پسرا بزرگ شدم ، و تو با دخترا