آدما از لحاظ منطق و احساس روی يه طيف هستن

طرفی که شکل يه دايره است ، يه آدم احساساتی مطلقه

سر ديگه طیف که يه مستطيله ، يه آدم منطقی مطلقه

شهره جون ، تو شبيه يه چند صد ضلعی منتظمی ، يعنی ظاهرت خيلی منطقی می زنه ، اما قالبت به سمت دايره ميل می کنه

من چه شکليم ؟ شايد بر عکس تو باشم ، يعنی چه شکلی ؟؟؟؟