از پسر ها خيلی اين جمله رو می شنوم : دختری که عاشق نشه ، دختر نيست

ديشب يه چيز ديگه هم شنيدم : اينکه ازدواج سرازيری زندگيه...

اما به نظر من ازدواج نه سرازيريه و نه سر بالائی

ازدواج آخر خطه ، يعنی هم می تونه مقصد باشه ، هم مبدا.