از نگاههای معنادار  مردم متنفرم. عصبانيم می کنه.وادارم می کنه روی دل پا بذارم.

شايد به همين خاطر با مهاجر حرفم ميشه.آخه ، اونم مث من متنفره.

 اما گاهی هر دومون به رو خودمون نمياريم، دلو ترجيح می ديم و بعد زجر می کشيم و خودمونو سرزنش می کنيم.

خودشم خوب می دونه  ، من هم مث خودش مغرورم ، اگه گزينه چهارم را ارائه می داد ، انتخابش می کردم.