ديدين وقتی آدم می خواد چيزيو پنهان کنه ، همش احساس می کنه ، شونصد تا چشم دارن بهش نگا می کنن و هر کی هر چی می پرسه ، يه جورائی جوابش به موصوع ربط پيدا می کنه.... تو اين جور مواقع شده دست و پاتونو گم کنين؟؟؟؟؟