من دو نفر و تو کل زندگيم سرزنش می کنم : يکی عزيزی که گفت دوستت دارم و تا يه عمر منو متعهد به دوستی  کرد و ديگری دوستی  که نگفت دوستت دارم و هميشه منو ملزم به عزيز داشتن.