شل زرد خيلی دوست داشت...

هيچ وقت فرصت نشد واسش بپزم.

ولی نذر کرده ام اگه تا ۲۸ صفر مشکلش حل شه ، يه شل زرد بپزم.