گاهی اوقات برای رسيدن به يه مرحله بايد حتما از مراحل قبلی گذشت و جهش امکان پذير نيست.