امسال ازون سال های پر برکته .خوشحالم.

خبر قبولی هما جون در دانشگاه به دستم رسيده ........هورا !!!!!!!  ياد فال قهوه که قبل از سفر مکه گرفتيم........