خدا کنه بريم.

اونائی که می مونن سه دسته ميشن :

کسائی که از کرده هاشون پشيمون و نادم می شن.

افرادی که اونقدر تو کار دنيا غرق می شن که همه چی يادشون ميره.

و دسته ای که می خوان وفادار بمونن اما روزگار بهشون خيلی سخت می گيره.