کی ميگه بی گناه پای دار ميره ولی بالای دار نميره ؟

تا گناهکارو چی تعريف کنيم .

تا کی قرار باشه کناهکارو بشناسه.

و اصلا بالای دار رفتن مهم باشه يا گناهکار بودن.

مگه منصور حلاجو نمی شناسين ؟

در طول روز چند نفرو در دادگاه خودمون متهم می کنيم و دار می زنيم ؟ هان ؟!