تو به من هم  دروغ گفتی خيلی فرق داره با تو به من هم راستشو نگفتی ؟؟؟؟؟؟؟!!

آدمش نبودم که راستشو بشنوم ؟

ترسيدی که رازتو فاش کنم ؟

آهان ، سنم خيلی کمه ، منو بچه گير اوردی ؟!