بابا جون يه آدم با معرفت با سواد و خیر خواه پيدا نميشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آهای ايهاالناس ، من عضو رايپ وی شدم ( فضای خالی گرفتم) تا بتونم اينجا ، عکس الصاق کنم ، ولی بلد نيستم.