وقتی یه طناب کلفتو می بینین ، یاد چی می افتین ؟

من یکیو می شناسم که بچگیاش ؛ یاد تاب بازی می افتاد.

بزرگتر که شد می گفت : جون میده واسه خودکشی.

ولی تازگیا می گه : چه حالی ببریم با یه مسابقه طناب کشی.