عشق منشا بسياری از تحولات مثبت بشری بوده و هست ، تو هم بخواه که متحول شی .