وقتی حدود ساعت ۵ رسيدم خونه ، چند تا سوال آزار دهنده پرسيد و با لحنش فهموند که جوابای من قانعش نکرده ، انگار داشت به يه معتاد که تو ترکه نگاه می کرد ،‌آخه بعد از يه سال ، دوباره دير برگشته بودم خونه.