بچه محصلای زياديو می بينم که سالهاست يه مسير و دنبال می کنن و :

از خط کشی ، با دقت رد می شن .

از خط کشی  ،  رد می شن اما نه با دقت.

اصلا به خط کشی ها توجهی نمی کنن.

اين ها در مورد چراغ ها و پل ها هم صادقه.

خودم هم يکيشون.