فروشنده خوب ادب باش ،‌تا محبت را از جنس نابش بهت بدن.