خیلی این جمله رو می شنویم :

به خدا ارزششو نداره.

من یه چیزو نفهمیدم :

امروزه ،بالاخره چی ارزش داره ؟ حالا بگذریم از اینکه معیار ارزش داشتن چیه !