چی خیال کردی ؟لابد چه احمق مهربونی ؟؟

خرت از پل گذشت ، همه چی تموم شد ، مگه نه !؟

اما ، من تا عمر داری تو پرونده زندگیت هستم و حتی بعد از اون.

2 سالی که برات وقت گذاشتم ، از خودم زدم ، از همه بریدم ، تا تو بیشتر شی ،تا تو باشی و نمی تونی منکرش شی.لابد می گی : اشتباه کردم و این خودم بودم که خواستم.....

عیبی نداره ، من صبورم مث گذشته ، بازم کارت به کار من گیر می کنه  ، بازم پیش میاد وقتائی که چشات التماس می کرد ، ببینم بازم روش می شه به چشای من نیگا کنه.