بدجوری دلم تو رو می خواد

بدجوری ذهنم درگیرته

از دیدن تصویرت سیر نمیشم

از فکر کردن بهت خسته نمیشم

یه حرارتی درون من پا گرفته

یه امید یه ترس یه اشتیاق

یه شیطنت کودکانه