وقتی گرفتار خوبترین باشی

خوب ها را از دست خواهی داد!!!