خدایا دیگه نمی دونم چی کار باید کنم تا حالم خوب بشه!!!!!!!!