از اول این محرم تا اول محرم دیگه انتظار می کشم که آقا مارو بطلبی

اول محرم می سوزم تا اربعین بیاد و بره

پس کی نوبت ما میشه؟