خدایا قبل از اینکه آدم ها آرزوی مرگم را کنند مرا بیامرز و بمیران