آدم ها وقتی به نقطه پایان می رسند تازه فکر می کنند نقطه آغاز کجا بوده است?!