آنچنان دعا کرده ام برایت 

که اگر جز خوشبخت شدن 

اتفاق دیگری برایت بیوفتد

تمام ایمانم را می بازم