دیشب رنگ قرمز و آبی را با هم مخلوط کردم

سیاه شد

قرمز به رنگ من

آبی به رنگ تو

مانده ام بنفش چگونه خلق می شود!!