دلم تنگ است و در این تنگنا نمی دانم با سوالات ذهنم چه کنم

من تمام سعیم را کرده ام تا خدا را نا امید نکنم هر چند کم توانسته ام

اما خدا هر روز و هر لحظه مرا نا امید می کند