بر سر دو راهی گیر کرده ام

نمی دانم شعر بخوانم یا مست شوم

کتاب را گذاشته ام لب پنجره

تا نسیم عطر تو را برایم بیاورد