وقتی با تو حالم بهتر نمیشه یعنی تو اونی نیستی که باید!

وقتی با من حال خوشی بهت دست نمیده یعنی من اونی نیستم که باید!