ممکن است عشق هوس زاید اما هیچوقت هوس، عشق نمی آفریند و همیشه همان هوس می ماند و حتی هر روز پست تر می شود.

 

 

آدم های پر از هوا خیلی زود می ترکند.