ترس از انزوا و تنها ماندن

طردکردن و گند زدن به یه رابطه هرچقدر عمیق به بهترین شکلش

قبل ازاینکه طرف مقابل ترکت کنه