امسال گاهی به این نقطه رسیدم که:

تو باش، تلخ باش

تو باش، بد اخلاق باش

تو باش، عصبانی باش

تو باش، با من حرف نزن

تو باش، چیزی نخر

تو باش، غرغرکن

تو باش، کاری واسم انجام نده

تو باش، پول نداشته باش

تو باش، هیچ جا با من نیا

تو باش، دائما بهانه بگیر

.

.

.

اما باش