واسه موبایلم یه شیر گرفتم

تا شب ها نترسه

و احساس تنهایی نکنه