در خودم یه اختلال جدید کشف کردم

اختلال چند قطبی

دوره های متناوب ترس، شادی، امید، غم، .......