وقتی احساس تنهایی می کنم

نوشته های قبلی خودم رو می خونم

می روم و می بینم پارسال، 2 سال پیش، چند سال پیش توی همچین ماه و روزی چی نوشتم و چه احساسی داشتم

بعد حس می کنم، یه کسی هست که افکارش و احساسش واسم آشناست

و چقدر خوب همدیگرو می فهمیم