کاش می شد به بعضی ها بگی:

من فقط دوست دارم

فقط همین!!!