قشر متوسط

اهل خانه دور هم نشسته اند

پسر کوچک خانه تلوزیون را روشن می کند         اخبار سراسری ساعت 22:30

همه با هم : إ إ إ  این پسره رو ببین  ، چه دو روز نشده ، کت شلوار پوش شده واسه ما . نه ، تو رو خدا ببینش . همچین سوار ماشینش می شه انگار می خواد پرواز کنه

اه اه بزن اونور ، بزن اونور ، مردیم از بس صبح تا شب تو همه کانالا ، نشونش می دن.