همه شبیه تو هستند

و

هیچ شخصی مثل تو نیست

این است قانون عشق و دلتنگی