دلم زخم برداشته است

به نشانه آن، انگشت سبابه ام را چسب زده ام

تا به یاد داشته باشم

برای آدم ضعیف النفسی چون من

نیاز به جمال یوسف و مجلس بزم و دارابی نیست

نقش خیال انگیز یک سیاه چرده نیز

می تواند بسراند.