در وجود همه ما یک قاتل کوچک وجود دارد

پشه رد می شود

تالاپ

چه لذت چندش آوری داشت!!